ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Van:

 

Bolcursus.com gevestigd aan de Goirkezijstraat 3, 5046 CS Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74100653

 

Hierna aan te duiden als Bolcursus, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer ………

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Bolcursus betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching of andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’ of ‘coaching’.
 • Afwijking van deze voorwaarden zijn alleen van kracht als deze schriftelijk zijn bevestigd door Bolcursus.
 • Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige onverkort van kracht.
 • De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

 

 • De door Bolcursus gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

 

 • De overeenkomst tussen opdrachtgever en Bolcursus komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.

 

 • De opdrachtgever heeft na inschrijving van een cursus een bedenktijd van zeven

 

Artikel 3 Betaling

 

 • De in een offerte vermelde prijzen zijn te vermeerderen met BTW, tenzij anders aangegeven.

 

 • Betaling kan op basis van een eenmalige vooruitbetaling of de mogelijkheid om te betalen in vijf termijnen te voldoen gedurende een periode van maximaal 1 jaar. In geval van het betalen in termijnen geldt een toeslag voorafgaand bepaald door Bolcursus.

 

 • Tenzij schriftelijk door Bolcursus anders is aangegeven, dient betaling van de door Bolcursus verrichte werkzaamheden binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

 • Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Bolcursus gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal € 6.775, afhankelijk van de hoofdsom.

 

Artikel 4 Annuleren

 • Annulering kan alleen per e-mail of aangetekend brief. Een annulering is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging van Bolcursus heeft ontvangen op het e-mailadres dat hij bij de inschrijving heeft opgegeven per mail.

 

 • Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus is kosteloze annulering en restitutie van het overeengekomen bedrag door de opdrachtgever mogelijk.

 

 • Bij annulering door de opdrachtgever tussen 30 dagen en 15 dagen voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen bedrag te voldoen.

 

 • Bij annuleren korter dan 15 dagen is de opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te betalen, dan wel bestaat geen recht op terugbetaling op het reeds betaalde of het nog verschuldigde bedrag. Deelnemer is gehouden de (eventueel) nog verschuldigde betalingstermijnen te voldoen.

 

 • Bolcursus heeft het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag binnen 14 dagen.

 

 • Indien door omstandigheden een cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Bolcursus trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende cursus op een andere datum. Indien dit niet mogelijk is en Bolcursus een cursus geen doorgang laat vinden zal het inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de opdrachtgever. Restitutie van het overeengekomen bedrag vindt tevens plaats indien de opdrachtgever op de nieuw bepaalde datum niet deel kan nemen aan de cursus.

 

 • In geval van ziekte bij een opdrachtgever, krijgt de opdrachtgever naderhand de stof van de gemiste dag toegestuurd en moet de opdrachtgever de overeengekomen vergoeding volledig betalen. Er zal nooit recht zijn op restitutie van het reeds betaalde bedrag, indien de opdrachtgever niet in de gelegenheid is aan het online cursus deel te nemen.

 

 • Bolcursus behoudt zich het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen door een andere bekwame trainer of spreker, zonder enig recht op ontbinding door de opdrachtgever.

 

 • Aan informatie op de website en andere online platforms en media waarop/waarin uitingen van Bolcursus staan vermeld aangaande de cursussen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 • Bolcursus behoudt zich het recht voor het cursusprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen, waaronder maar niet uitsluitend het betrekken van de actualiteit, zonder daarover vooraf de opdrachtgever in te lichten en zonder dat daarmee door de deelnemer een recht van ontbinding toekomt.

 

 

Artikel 5 Overmacht

 • Bolcursus is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan hij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

 • Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) werkstakingen in het bedrijf van Bolcursus en (x) overige situaties die naar het oordeel van Bolcursus buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 

 • Bolcursus heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bolcursus zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 6 Geheimhouding en Privacy

 • Zowel opdrachtgever als Bolcursus zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 • De informatie en de documenten die tijdens de cursus worden overhandigd geldt als vertrouwelijk. Omtrent de inhoud van de cursus wordt absolute geheimhouding verwacht, in de zin dat de opdrachtgever zich tot geheimhouding verplicht. In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

 

 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan informatie uit de cursus te gebruiken voor met de diensten van Bolcursus concurrerende diensten, waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: het geven van opleidingen, coaching, trainingen, cursussen, masterclasses, presentaties en/of het aanbieden van events.

 

 • Bij schending van de geheimhoudingsplicht is de opdrachtgever aan de Bolcursus per overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 15.000. Een en het ander onverminderd het recht van Bolcursus vergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade.

 

 • Indien Bolcursus op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van

informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een

beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de

gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

 • Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 

 • Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Bolcursus is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Bolcursus zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • De informatie op de website en de diensten die geboden worden, waaronder cursussen en coaching, van Bolcursus is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Bolcursus samengesteld. Bolcursus is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten.

 

 • Bolcursus is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de diensten, of de op de website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie, links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten. Elk aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitgesloten.

 

 • Bolcursus is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever of door personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

 

 • De opdrachtgever vrijwaart Bolcursus en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Bolcursus cursus of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Bolcursus geleverde wordt gemaakt.

 

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 • Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website, cursus, coaching en de overige diensten van Bolcursus rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van de rechthebbende.

 

 • Het is de opdrachtgever verboden om informatie die Bolcursus in het kader van de uitvoering van de cursus heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen in de ruimste zin des woord of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Bolcursus.

 

 • Indien de opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten van Bolcursus schendt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Bolcursus daardoor of in verband daarmee lijdt.

 

Artikel 9 Klachten

 • Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de diensten die door Bolcursus wordt aangeboden, of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@bolcursus.com met als onderwerp “Klacht”.

 

 • De klacht moet door de opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Bolcursus de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

 

 • Bolcursus zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 

 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen

 

Artikel 10 Geschillenbeslechting

 

De bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van de Rechtbank Zeeland-West Brabant is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Bolcursus en de opdrachtgever kennis te nemen. Bolcursus blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen Bolcursus en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.